aktualności :

Wydział Komunikacji i Transportu

Naczelnik Wydziału - mgr Sabina Lipka
tel. 33 87 57 842
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ul. Kościelna 5b, parter

Godziny otwarcia:

- poniedziałek: sprawy związane z uiszczeniem opłaty 8:15-15:00, pozostałe 8:10 -15:35

- wtorek-piątek: sprawy związane z uiszczeniem opłaty 7:15-13:45, pozostałe 7:10-14:35


Umawianie wizyt:

Realizowanie są tylko wizyty umówione w wyznaczonym terminie.


 • rejestracja pojazdu:  33/ 87 57 846
 • odbiór dowodu rejestracyjnego, wymiana dowodu rejestracyjnego, wyrejestrowanie, czasowe wycofanie z ruchu : 33/ 87 57 843
 • prawo jazdy: 33/ 87 57 845
 • transport, OSK, SKP: 33/ 87 57 841
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: https://spsuchabeskidzka.bip.info.pl


Wydział Komunikacji i Transportu
Wydziały» Kategoria: Wydział Komunikacji i Transportu

Do podstawowych zadań Wydziału należy prowadzenie następujących spraw:

I. w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów:

 1. Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków wraz z załącznikami w sprawach rejestracji pojazdów,
 2. Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji pojazdów,
 3. Rejestracja pojazdów,
 4. Czasowa rejestracja pojazdów,
 5. Wysyłanie zawiadomień o przerejestrowanym pojeździe i potwierdzeń zgodności danych pojazdu oraz właściciela do innych urzędów,
 6. Skreślanie pojazdów z ewidencji,
 7. Przyjmowanie zawiadomienia o zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,
 8. Czasowe wycofanie z ruchu pojazdów
 9. Wyrejestrowanie pojazdu z uwagi na demontaż pojazdu, kradzież, wywóz za granicę, lub udokumentowaną trwałą i zupełną utratę pojazdu,
 10. Ewidencja pojazdów,
 11. Przyjmowanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych (pozwoleń czasowych) od organów oraz jednostek do tego upoważnionych oraz zwracanie tych dokumentów po ustaniu przyczyny zatrzymania,
 12. Kierowanie pojazdu na dodatkowe badanie techniczne w celu ustalenia danych niezbędnych do rejestracji, lub jeżeli z dokumentów wymaganych do rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska,
 13. Wydawanie decyzji na nadanie i nabicie cech identyfikacyjnych pojazdów w przypadkach określonych w ustawie prawo o ruchu drogowym, wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej pojazdu,
 14. Przyjmowanie, weryfikowanie i obsługa wniosków złożonych drogą elektroniczną,
 15. Udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w ewidencji na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym dla policji, sądu, służb celnych i skarbowych, komorników sądowych i skarbowych, straży miejskiej,
 16. Wydawanie wtórników dokumentów komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych,
 17. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu,
 18. Generowanie i przekazywanie informacji podatkowych dla urzędu gminy oraz dla urzędu skarbowego o zarejestrowanych pojazdach,
 19. Sporządzanie sprawozdania o wysokości pobranej opłaty ewidencyjnej,
 20. Przyjmowanie opłaty za wydawanie dokumentów komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych oraz opłaty ewidencyjnej,
 21. Prowadzenie archiwum wydziałowego,
 22. Przekazywanie akt pojazdów wyrejestrowanych oraz skreślonych z ewidencji do archiwum zakładowego.

 

II. w zakresie ewidencji kierowców, wydawania i zatrzymywania praw jazdy:

 1. Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków wraz z załącznikami w sprawie wydania prawa jazdy, wymiany uprawnień oraz wtórników uprawnień, potwierdzenie kwalifikacji zawodowych,
 2. Wydawanie praw jazdy,
 3. Wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień,
 4. Wydawanie decyzji o przywróceniu uprawnień, po ustaniu przyczyn cofnięcia,
 5. Wydawanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne w przypadku zastrzeżeń, co do stanu zdrowia,
 6. Wydanie decyzji w razie utraty kwalifikacji,
 7. Wydanie decyzji o zatrzymaniu uprawnień,
 8. Wydanie decyzji o zatrzymaniu uprawnień w przypadku dłużników alimentacyjnych,
 9. Prowadzenie ewidencji wydanych praw jazdy,
 10. Prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień, co, do których został orzeczony zakaz,
 11. Prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień,
 12. Prowadzenie ewidencji osób, w stosunku, do których orzeczono zakaz kierowania pojazdami rowerowymi i zaprzęgowymi,
 13. Prowadzenie rejestru zatrzymanych uprawnień,
 14. Przyjmowanie zatrzymanych lub zniszczonych dokumentów od policji,
 15. Zawiadamianie o wykonaniu środka karnego, w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,
 16. Wydawanie skierowań i zaświadczeń na egzaminy kontrolne,
 17. Przesyłanie akt osób bez uprawnień do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego celem ponownego przystąpienia do egzaminu,
 18. Przesyłanie akt kierowców „na żądanie innych urzędów”
 19. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 20. Udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w ewidencji na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym dla policji, sądu, straży miejskiej,
 21. Przyjmowanie opłaty za wydanie, wymianę oraz wtórnik uprawnień,
 22. Prowadzenie archiwum wydziałowego.

III. w zakresie stacji kontroli pojazdów i uprawnień diagnostów:

 1. Przyjmowanie i weryfikowanie wniosku o wpis/ zmianę do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 2. Wpisywanie przedsiębiorców do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 3. Skreślanie przedsiębiorców z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 4. Przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 5. Wydawanie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych,
 6. Cofanie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych,
 7. Udzielanie informacji publicznej,
 8. Przekazywanie wykazu stacji kontroli pojazdów Ministrowi Spraw Wewnętrznych,
 9. Pobieranie stosownej opłaty skarbowej.

 

IV. w zakresie ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów nauki jazdy:

 1. Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o wpis/zmianę do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
 2. Wpisywanie przedsiębiorców do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
 3. Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
 4. Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców,
 5. Prowadzenie ewidencji instruktorów,
 6. Wydawanie i przedłużanie legitymacji instruktora,
 7. Prowadzenie ewidencji wykładowców,
 8. Wydawanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców,
 9. Rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodków szkolenia kierowców,
 10. Prowadzenie kontroli działalności ośrodków szkolenia kierowców,
 11. Wydawanie zaleceń pokontrolnych,
 12. Wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców,
 13. Skreślanie instruktora lub wykładowcy z ewidencji,
 14. Sporządzanie analiz, przetwarzanie oraz podawanie do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku i liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek,
 15. Kontrolowanie ośrodków szkolenia kierowców, co najmniej raz w roku lub, jeżeli na nieprawidłowy przebieg szkolenia wskazuje analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w tym ośrodku, lub analiza statystyczna naruszeń przepisów ruchu drogowego popełnionych przez osoby przeszkolone w tym ośrodku, w okresie 2 lat od dnia uzyskania przez te osoby prawa jazdy, lub złożone skargi na ośrodek,
 16. Udzielanie informacji publicznej,
 17. Pobieranie opłat za wydanie legitymacji instruktora,
 18. Pobieranie stosownej opłaty skarbowej,
 19. Zgłaszanie/ wykreślanie ośrodków szkolenia kierowców oraz instruktorów do ITS.

 

V. w zakresie usuwania pojazdów z drogi i parkingów strzeżonych:

 1. Usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi na mocy art. 130a PORD,
 2. Powierzenie realizacji ww. zadań wykonawcy wyłonionemu na mocy przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,
 3. Postępowanie z pojazdami, wobec których orzeczono przepadek na rzecz powiatu.

 

VI. w zakresie prawa przewozowego i kolei oraz transportu drogowego:

 1. Przyjmowanie i weryfikowanie wniosku o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym wraz z dokumentami,
 2. Wydawanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym,
 3. Przyjmowanie i weryfikowanie wniosku o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób, pośrednictwa przy przewozie rzeczy wraz z dokumentami,
 4. Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków dotyczących spełniania warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego,
 5. Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób, pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 6. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób,
 7. Przenoszenie w drodze decyzji administracyjnej uprawnień wynikających z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób,
 8. Przyjmowanie zawiadomienia o zawieszeniu w całości albo części wykonywania transportu drogowego wraz z wypisami z licencji,
 9. Naliczanie przysługującego zwrotu części wniesionej opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia na okres przekraczający 3 miesiące,
 10. Przyjmowanie i weryfikowanie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych oraz regularnych specjalnych przewozów drogowych osób w krajowym transporcie drogowym wraz z dokumentami,
 11. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych oraz regularnych specjalnych przewozów drogowych osób w krajowym transporcie drogowym,
 12. Uzgadnianie wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych oraz regularnych specjalnych przewozów drogowych osób w krajowym transporcie drogowym w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej,
 13. Przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowe,
 14. Cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób, zezwolenia na wykonywanie regularnych oraz regularnych specjalnych przewozów drogowych osób w krajowym transporcie drogowym,
 15. Wygaszanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz zezwolenia,
 16. Przeprowadzanie, co najmniej raz na 5 lat kontroli przedsiębiorców posiadających wydaną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób, zezwolenia na wykonywanie regularnych oraz regularnych specjalnych przewozów drogowych osób w krajowym transporcie drogowym lub zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w zakresie spełniania wymogów będących podstawą ich wydania,
 17. Przeprowadzanie kontroli drogowej przedsiębiorców posiadających licencję lub zezwolenie na wykonywanie regularnego lub regularnego specjalnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym,
 18. W wyniku przeprowadzonych kontroli wzywanie do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie,
 19. Nakładanie w drodze decyzji administracyjnych kar pieniężnych za stwierdzone naruszenia,
 20. Stwierdzanie niezdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi,
 21. Przedstawianie Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, co najmniej dwa razy w roku informacji dotyczącej liczby i zakresu udzielonej licencji, zezwoleń i zaświadczeń na potrzeby własne oraz liczby wypisów z tych dokumentów, a także liczby licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 22. Pobieranie opłat za wydanie: zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób, pośrednictwo przy przewozie rzeczy, zezwolenia na wykonywanie regularnych oraz regularnych specjalnych przewozów drogowych osób w krajowym transporcie drogowym,
 23. Przeprowadzanie egzaminu przez komisję egzaminacyjną po zakończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką,
 24. Ograniczanie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,
 25. Wyrażanie zgody i określanie warunków ograniczania obowiązków przewozu przez przewoźnika
 26. Nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa bądź w przypadku klęski żywiołowej.

Kasa Starostwa

Uwaga

Kasa Powiatowa mieści się przy ul. Kościelnej 5b (parter).


Godziny otwarcia:

Kasa jest czynna od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.

W poniedziałki kasa jest czynna od 8.30 do 15.15 *

*Jeżeli poniedziałek przypada na ostatni dzień miesiąca, kasa jest czynna do 14.00.Jesteś tutaj:   Strona główna Zadania Wydziału
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008