aktualności :

Powiatowa Społeczna Straż Rybacka

Jeśli posiadasz informacje na temat kłusownictwa, wypuszczania ścieków lub dzikich wysypisk śmieci na terenie powiatu prosimy okontakt.

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY !!!

Nr. tel.: (+48)784-165-626, e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WWW.PSSR.POWIATSUSKI.PL

Wydział Środowiska

ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00
Naczelnik Wydziału – Paweł Dyrcz

Dane kontaktowe »

Zadania P.S.S.R.

1. Współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie przestrzegania ustawy oraz
przepisów wydanych na jej podstawie.
2. Samodzielne kontrole w zakresie przestrzegania ustawy oraz przepisów wydanych na
jej podstawie.
3. Współdziałanie z Policją oraz uprawnionych do rybactwa w zakresie przestrzegania
ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

 

Uprawnienia

 

1. Kontrola dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu.
2. Kontrola ilości, masy i gatunków odłowionych ryb przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu.
3. Zabezpieczenie porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w przypadku niemożności ustalenia ich posiadacza.
4. W wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia - odbierania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu w tym, że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć.


Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym strażnik P.S.S.R. podczas i w związku z wykonywaniem wskazanych wyżej czynności korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym, co w świetle kodeksu karnego
z 06.06.1997 r. oznacza, że :

- Naruszenie nietykalności cielesnej strażnika P.S.S.R. jest przestępstwem z art. 222 § 1 kodeksu karnego zagrożonym grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.

- Dopuszczenie się czynnej napaści na strażnika P.S.S.R z użyciem broni palnej noża lub innego niebezpiecznego narzędzia, albo środka obezwładniającego jest przestępstwem z art. 223 kodeksu karnego zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat dziesięciu.

- Stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia strażnika P.S.S.R. do przedsięwzięcia lub zaniechania czynności jest przestępstwem z art. 224 § 2 kodeksu karnego zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat trzech, a jeżeli następstwem takiego zachowania było naruszenie ciała lub rozstroju zdrowia, trwającego dłużej niż siedem dni albo ciężki uszczerbek na zdrowiu jest przestępstwem z art. 224 § 2 kodeksu karnego zagrożony karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu

- Znieważenie strażnika P.S.S.R. lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych jest przestępstwem z art. 226 § 1 kodeksu karnego zagrożony grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

 

 

Społeczna Straż Rybacka

Jesteś tutaj:   Strona główna Zadania i uprawnienia
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008