aktualności :

Wydział Komunikacji i Transportu

Naczelnik Wydziału - mgr Sabina Lipka
tel. 33 87 57 842
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ul. Kościelna 5b, parter

Godziny otwarcia:

- poniedziałek: sprawy związane z uiszczeniem opłaty 8:15-15:00, pozostałe 8:10 -15:35

- wtorek-piątek: sprawy związane z uiszczeniem opłaty 7:15-13:45, pozostałe 7:10-14:35


Umawianie wizyt:

Realizowanie są tylko wizyty umówione w wyznaczonym terminie.


 • rejestracja pojazdu:  33/ 87 57 846
 • odbiór dowodu rejestracyjnego, wymiana dowodu rejestracyjnego, wyrejestrowanie, czasowe wycofanie z ruchu : 33/ 87 57 843
 • prawo jazdy: 33/ 87 57 845
 • transport, OSK, SKP: 33/ 87 57 841
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: https://spsuchabeskidzka.bip.info.pl


Ośrodki szkolenia kierowców

Wydział Komunikacji i Transportu Kategoria: Wydział Komunikacji i Transportu

Dokonanie wpisu lub rozszerzenie zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców


ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY:

Wniosek dostępny w zakładce:  Wnioski i formularze


DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY (KLIENTA):

 1. Wniosek o dokonanie wpisu lub rozszerzenia zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wraz z oświadczeniem przedsiębiorcy potwierdzającym, że:

 • dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą,

 • wnioskodawca zna i spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie ośrodka szkolenia kierowców.

 1. Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 1. Dotychczasowe zaświadczenie o dokonaniu wpisu - w przypadku dokonania rozszerzenia zakresu wpisu.

 2. Potwierdzenie wniesienia opłat.


OPŁATY:

1. Opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców – 500 zł.

2. Opłata za rozszerzenie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców – 500 zł


Wpłat z tytułu ww. opłat można dokonywać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej (np. na poczcie, przelewem bankowym), lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.


3. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł.


Wpłat z tytułu ww. opłat skarbowych można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Sucha Beskidzka lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu Miasta w suchej Beskidzkiej.


Numery kont:


Opłata skarbowa: Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej 67 8128 0005 0018 7886 2000 0010


Opłata za wpis: BGŻ o/Wadowice 15 2030 0045 1110 0000 0161 7310


FORMA ZAŁATWIENIA:

 1. Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu/rozszerzenia wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

 2. Wydanie decyzji o odmowie dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

TERMIN ZAŁATWIENIA:

 1. W dniu złożenia kompletnego wniosku i oświadczenia.

 1. W szczególnych przypadkach, po pozostawieniu kompletnych dokumentów w umówionym przez wnioskodawcę terminie - do 7 dni.

 2. Decyzja o odmowie dokonania wpisu – do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 28 ust. 4, ust. 5, ust. 8, ust. 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz. 155, z późn. zm.).

 1. Art. 65 ust. 1, ust. 5, art. 67, art. 68 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 584 z późn. zm.).

 1. § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U., poz. 31).

 1. Art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

 2. Część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.).


INFORMACJE DODATKOWE DLA KLIENTA:

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych
Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest obowiązany:


1) przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu, listę uczestników kursu oraz informację o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć teoretycznych w ramach danego kursu,

2) prowadzić dokumentację kursu;

3)prowadzić harmonogram zajęć teoretycznych dla każdego kursu zawierający termin, miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zajęć,

4)  umożliwić osobie upoważnionej przez starostę przeprowadzenie kontroli wymaganej dokumentacji, kontroli prowadzonych zajęć oraz uczestnictwo w tych zajęciach,


5) składać staroście dokumenty zawierające informację o przeprowadzonych kursach:

a) do dnia 31 stycznia każdego roku - w zakresie dotyczącym poprzedniego roku,

b) w terminie 14 dni od dnia, w którym przedsiębiorca zrezygnował z prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców lub w którym wydano decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców - w zakresie dotyczącym okresu od dnia 1 stycznia bieżącego roku do tego dnia.


WYKAZ OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW Z POWIATU SUSKIEGO

 1. 00071215, Zbigniew Talaga Ośrodek Szkolenia Kandydatów na Kierowców, Kategoria A1, A ,A2, AM, B,

  34-210 Tarnawa Dolna 397

 2. 00081215, Stanisław Dyrcz Ośrodek Szkolenia Kierowców, Kategoria A1, A, B,

  34-221 Skawica 494

 3. 00111215, Szkolenie Kierowców – Nauka Jazdy Grzegorz Hołowczak, Kategoria A1, A, A2, AM, B1, B, C, BE, CE, D,

  34-240 Jordanów, ul. Rynek 18a

 4. 00131215, Sławomir Trzop Ośrodek Szkolenia Kierowców, Kategoria, A1, A, B, C,

  34-200 Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 62

 5. 00141215, Jerzy Starzak Ośrodek Szkolenia Kierowców, Kategoria A1, A2, A, B,

  34-200 Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 62

 6. 00181215, Stanisław Wadowski Ośrodek Szkolenia Kierowców, Kategoria B,

  34-210 Marcówka 191

 7. 00201215, Wojciech Wilczek OSK Autobelfer, Kategoria B,

  34-220 Maków Podhalański ul. Moniuszki 6

 8. 00231215, Andrzej Kozieł, Kategoria A, B,

  34-220 Białka 604

 9. 00251215, Ośrodek Szkolenia Kierowców – Bogusław Surówka, Kategoria A, A2, B,

  34-205 Stryszawa 278B

 10. 00281215, OSK LUZIK Michał Cygan, Kategoria A1, A, B1, B,

  34-220 Grzechynia 316

 11. 00341215, Nauka Jazdy SPEED Sławomir Suwada, Kategoria B,

  34-210 Zembrzyce 609

 12. 00351215, Nauka Jazdy „Grzechyńka Jacek”, Kategoria B,

  34-234 Osielec 513

 13. 00361215, Szkolenie Kandydatów na Kierowców Marcin Szuber, Kategoria AM, A1, A2, A, B, C, BE, CE,

  34-221 Skawica 676

 14. 00421215, Ośrodek Szkolenia Kierowców Łukasz Gałka, Kategoria B,

  34-236 Sidzina 734


 15. 00471215 Centrum Szkolenia Zawodowego HOŁEK Tomasz Hołowczak, kategoria AM,A1,A2,A,B,BE,C,CE,D

          34-240 Jordanów Rynek 18 A

16.

00481215 Piotr Szramowiat Ośrodek Szkolenia Kierowców, kategoria B

17.

 011215/SZ Zespół Szkół im. W. Goetla, kategoria B

         34-200 Sucha Beskidzka ul.Kościelna 5POŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE DODATKOWYCH WYMAGAŃ

PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW


Przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców może wystąpić do starosty z wnioskiem o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań, jeżeli:

1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, co najmniej od 5 lat;

2) prowadzi ośrodek szkolenia kierowców, co najmniej w zakresie kategorii A, B, C i D prawa jazdy;

3) posiada:

a) odpowiednie warunki lokalowe, w tym, co najmniej:– lokal biurowy, który umożliwia przyjmowanie interesantów, przechowywanie dokumentacji związanej ze szkoleniem oraz jest wyposażony w sprzęt i urządzenia biurowe,– salę wykładową, która jest wyposażona w sprzęt i urządzenia umożliwiające prowadzenie zajęć,– plac manewrowy, który powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, w szczególności ogrodzony oraz umożliwiać wykonanie wszystkich zadań wynikających z programu szkolenia,

b) pojazdy szkoleniowe w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D, przy czym:– co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy jest własnością tego przedsiębiorcy lub przedmiotem umowy leasingu,– pojazd w zakresie prawa jazdy kategorii A i B jest nie starszy niż 5 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii C jest nie starszy niż 7 lat, a w zakresie prawa jazdy kategorii D jest nie starszy niż 12 lat,

c) pomoce i środki dydaktyczne zapewniające prowadzenie szkolenia zgodnie z obowiązującym programem szkolenia w zakresie:– uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D,– uzyskiwania uprawnień instruktorów nauki jazdy,– szkolenia osób ubiegających się o kartę rowerową;

4) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, w tym:

a) dwóch instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C od co najmniej 5 lat,

b) jednego instruktora posiadającego uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub B, C, D oraz

c) osobę posiadającą przygotowanie pedagogiczne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) oraz

5) posiada akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 68b akredytacja placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).


Do wniosku przedsiębiorca załącza kopie dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych wymagań.


Starosta wydaje poświadczenie po uiszczeniu opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców w wysokości 500 zł oraz po sprawdzeniu spełniania dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców.

Starosta wydaje decyzję o cofnięciu poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców, jeżeli ośrodek szkolenia kierowców przestał spełniać wymagania. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego stanowiącego podstawę wydania poświadczenia. Przedsiębiorca jest obowiązany w terminie 14 dni zawiadomić starostę, który wydał poświadczenie, o zmianie stanu faktycznego stanowiącego podstawę wydania poświadczenia.


INSTRUKTOR

1. Instruktorem jest osoba, która:

1) posiada, co najmniej wykształcenie średnie;

2) posiada prawo jazdy:

a) kategorii A co najmniej przez okres 3 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,

b) kategorii B co najmniej przez okres 3 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,

c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;

3) posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 3 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;

4) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;

5) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;

6) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;

7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;

8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

9) jest wpisana do ewidencji instruktorów.


1. Instruktor jest obowiązany:

1) przekazywać staroście:

a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,

b) informację o zmianie danych: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, wynikające z ukończonego kursu i zakresu złożonego egzaminu, poszczególne rodzaje uprawnień, w zakresie, których może prowadzić szkolenie, oraz daty ich uzyskania - w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;

2) corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego,

3) do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego,

4) rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;

5) poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;

6) posiadać w czasie prowadzenia zajęć praktycznych legitymację instruktora oraz okazywać ją na żądanie uprawnionego podmiotu.


WYKŁADOWCA

Wykładowcą jest osoba, która:

1. spełnia wymagania:

1) posiada, co najmniej wykształcenie średnie,

2) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;

3) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

2. jest wpisana do ewidencji wykładowców.


Wykładowca jest obowiązany:

1) przekazywać staroście:

a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,

b) informację o zmianie danych: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, wynikające z zakresu złożonego egzaminu poszczególne rodzaje uprawnień, w zakresie których może prowadzić szkolenie, oraz daty ich uzyskania- w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;

2) corocznie uczestniczyć w 3-dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego

3) do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego;

4) rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;

5) poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;

6) posiadać w czasie prowadzenia nauki teoretycznej zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców oraz okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.Dokonanie wpisu lub zmiany wpisu osoby do ewidencji instruktorów/wykładowców i wydanie legitymacji instruktora


ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY:

Wniosek

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów wykładowców.pdf


SPRAWĘ ZAŁATWIA:

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

Wydział Komunikacji i Transportu

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

Pokój nr 119, Pokój nr 109

tel 33 875 7842; 33 8757840


DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY (KLIENTA):

 1. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców

 2. Ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora (nie dotyczy kandydatów na wykładowców).

 3. Ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora (nie dotyczy kandydatów na wykładowców).

 4. Zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu kandydatów na instruktorów.

 5. Oświadczenie, że wnioskodawca nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:

  a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

  b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

  c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

  d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

  e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

  f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

 6. Wyraźną fotografię.

 7. W przypadku instruktorów rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E należy przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 3 – letniego doświadczenia w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz dotychczasową legitymację instruktora.

 8. Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 9. Potwierdzenie wniesienia opłat.


OPŁATY:

1. Opłata za wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców – 50 zł.


Wpłat z tytułu ww. opłat można dokonywać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej (np. na poczcie, przelewem bankowym), lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.


2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł.


Wpłat z tytułu ww. opłat skarbowych można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Sucha Beskidzka lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej.


Numery kont:


Opłata skarbowa: Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej 67 8128 0005 0018 7886 2000 0010

Opłata za wpis: BGŻ o/Wadowice 15 2030 0045 1110 0000 0161 7310


FORMA ZAŁATWIENIA:

 1. Decyzja administracyjna o wpisie do ewidencji instruktorów/wykładowców.

 2. Legitymacja instruktora lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców.

 3. Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców.TERMIN ZAŁATWIENIA:

 1. W dniu wpływu kompletnej dokumentacji wraz z załącznikami.

 2. Nie później niż 30 dni – w przypadku wezwania do uzupełnienia braków.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 33 ust. 1 i 2 oraz art. 36 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.).

 2. § 22, § 23, § 25, § 26 i § 31 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2013 r. poz. 93).

 3. Art. 35, art. 36, art. 75 § 2 i art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.).

 4. Część IV kol. 3 oraz część II kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783).


INFORMACJE DODATKOWE DLA KLIENTA:

Oprócz wymagań określonych w pkt. 5 niniejszej procedury, osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji instruktorów powinna posiadać prawo jazdy:


 1. Kategorii A przez okres co najmniej 2 lat (dotyczy osób, które ubiegają się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A).

 2. Kategorii B przez okres co najmniej 2 lat (dotyczy osób, które ubiegają się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii B).

 3. Kategorii T przez okres co najmniej 2 lat (dotyczy osób, które ubiegają się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T).

 4. Odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć w kategorii: B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E przez okres co najmniej roku (dotyczy wyłącznie instruktorów, którzy posiadają co najmniej 3 – letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B).

 5. Kategorii B przez okres co najmniej 2 lat oraz pozwolenie do kierowania tramwajem (dotyczy instruktorów ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem).Kasa Starostwa

Uwaga

Kasa Powiatowa mieści się przy ul. Kościelnej 5b (parter).


Godziny otwarcia:

Kasa jest czynna od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.

W poniedziałki kasa jest czynna od 8.30 do 15.15 *

*Jeżeli poniedziałek przypada na ostatni dzień miesiąca, kasa jest czynna do 14.00.Jesteś tutaj:   Strona główna Ośrodki szkolenia kierowców
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008