aktualności :

Wydział Środowiska

ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00
Naczelnik Wydziału – Paweł Dyrcz

Dane kontaktowe »


Jak załatwić sprawę

procedury  Wydziału ŚrodowiskaDostęp do informacji

WS-01 - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie »

WS-39 - Udostępnienie informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie »


Prawo geologiczne i górnicze

WS-04 - Zgłoszenie wykonania prac geologicznych »

WS-05 - Przyjęcie dokumentacji geologicznej oraz jej zmian (w formie dodatku) »

WS-06 - Zgłoszenie projektów prac geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła Ziemi »Lasy, ochrona przyrody, łowiectwo

WS-07 - Przyznanie środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów, związanych »

WS-08 - Dotacje na zalesianie

WS-08 A - Zaświadczenie z uproszczonego planu urządzenia lasu >> pobierz wniosek 

WS-09 - Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych »

WS-10 - Zezwolenie na posiadanie chartów rasowych »

WS-11 - W pis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów międzynarodowych >> pobierz wniosek

Wpis o zmianę danych w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów międzynarodowych >> pobierz wniosek

WS-12 - Decyzja o usunięciu drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych, albo powodują tworzenie »

WS-13 - Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów rosnących na terenie będącym własnością gminy »


Gospodarka odpadami

WS-14 - Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami od wytwórcy odpadów, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne »

WS-15 - Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwórca odpadów wytwarza w związku z eksploatacją instalacji powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie »

WS-16 - Zatwierdzanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla wytwórcy odpadów wytwarzającego   powyżej 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie »

WS-17 - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i/lub transportu odpadów »

WS-18 - Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów »

WS-19 - Wpis do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów »

WS-20 - Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na wytwarzanie odpadów »

WS-22 - Zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska »

WS-23 - Przeniesienie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska na rzecz innej osoby »

WS-21 - Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza »

Prawo ochrony środowiska

WS-24 - Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z której emisja nie wymaga uzyskania pozwolenia »

WS-26- Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza »

WS-27 - Wygaśnięcie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na wniosek prowadzącego instalację »

WS-31 - Wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu »


Rybactwo śródlądowe

WS-28 - Karta wędkarska » pobierz wniosek

WS-29 - Rejestracja sprzętu pływającego


Prawo wodne


WS-35 - Zatwierdzenie statutu spółki wodnej »

WS-36 - Włączenie zakładu do spółki wodnej »

WS-37 - Przejście w trwały zarząd wód stanowiących własność Skarbu Państwa oraz gruntów pokrytych wodami »


Ochrona gruntów rolnych

Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej  pobierz wniosek

                                                                                 pobierz oświadczenie


Jesteś tutaj:   Strona główna Jak załatwić sprawę?
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008