aktualności :

- sporządza roczne i wieloletnie plany inwestycji, realizuje inwestycje w oparciu o zatwierdzony plan finansowy,
- zabezpiecza nadzór inwestorski,
- przygotowuje materiały źródłowe i oferty dla inwestorów oraz zawiera umowy o realizację inwestycji,
- promuje potencjał gospodarczy Powiatu,
- podejmuje działania wspierające rozwój małej przedsiębiorczości,
- prowadzi sprawy związane z procedurami określonymi w ustawie o zamówieniach publicznych.


W zakresie drogownictwa:
- opracowywanie projektów planu rozwoju sieci drogowej na terenie Powiatu,
- opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymywania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
- Realizacja zadań w zakresie:

  • inwestycji drogowych,
  • utrzymywania nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
  • inżynierii ruchu,
  • koordynacji robót w pasie drogowym,
  • wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach na osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
  • przeprowadzenia okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
  • przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
  • budowy, modernizacja, utrzymanie i ochrona przepraw promowych w ciągu drogi, łącznie z jednostkami przeprawowymi,


Druki i wnioski do pobrania:

druk -oświadczenie o prawie dysponowania.doc

formularz zgłoszenie organizacji ruchu.odt

wniosek kat III nienormatywne.doc

wniosek na lok -remont zjazdu.doc

wniosek na lok. budynku.docx

wniosek na lok. ogrodzenia.doc

wniosek na umiesz. urządzenia w pasie dr.docx

wniosek na usuniecie awarii.docx

wniosek na zajęcie pasa drogowego.docx

wniosek na zatrzymywanie się na przystankach.docx

wniosek odszkodowanie - szkody na drodze.docx

wniosek tonaże.docx

wniosek- kat I nienormatywne.doc

Przetargi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) na:Dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni mechatroniki pojazdów samochodowych w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej BeskidzkiejDOKUMENTY ZAMÓWIENIA:ogoszenie o zamwieniu.pdfswz-we.272.2.2021 dostawa pomocy dydaktycznych do zs ...
Jesteś tutaj:   Strona główna WydziałyWydział Zamówień Publicznych
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008