aktualności :

Wydział Bezpieczeństwa, Administracji i Spraw Obywatelskich

Siedziba: ul Kościelna 5b, pokój 24
ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. / fax. 33/ 874 27 33, (33) 875-79-11
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wydział zajmuje się prowadzeniem spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, zapobieganiem i zwalczaniem klęsk żywiołowych, a także realizuje zadania w zakresie zdrowia, spraw administracyjnych, ochrony danych osobowych oraz zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, o pożytku publicznym i wolontariacie oraz prawo o stowarzyszeniach. Wydziałem kieruje sekretarz.

 

Do zadań wydziału należy w szczególności:

w zakresie zarządzania kryzysowego

1) opracowywanie Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego i jego bieżąca aktualizacja,

2) opracowanie i aktualizacja Planu Osiągania Wyższych Stanów Gotowości do Reagowania na Sytuacje Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej,

3) opracowanie i bieżąca aktualizacja Powiatowego Planu Operacyjnego Ochrony przed Powodzią. Współpraca w zakresie tworzenia planu z gminami powiatu,

4) opracowanie i aktualizacja procedur reagowania i zarządzania kryzysowego,

5) obsługa kancelaryjno - biurowa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

6) opracowanie planu działania powiatu suskiego w zakresie bezpieczeństwa publicznego, zarządzania - reagowania kryzysowego, obrony cywilnej (ochrony ludności), państwowego ratownictwa medycznego
i spraw obronnych na dany rok,

7) gromadzenie i bieżąca analiza baz danych, umożliwiająca właściwą organizację i realizację zadań zarządzania kryzysowego (ARCUS 2005),

8) zapewnienie przepływu informacji o potencjalnych i zaistniałych zagrożeniach oraz przebiegu działań ratowniczych na potrzeby zarządzania kryzysowego w centralnej aplikacji raportującej - CAR

9) pełnienie funkcji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, jako całodobowej służby dyżurnej starosty suskiego,

10) informowanie, w trybie alarmowym służb ratowniczych i ostrzeganie ludności o możliwości powstania nadzwyczajnych zagrożeń oraz o zasadach postępowania ludności w sytuacji zagrożenia,

11) prowadzenie działań prewencyjnych, szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego,

12) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego administracji rządowej i samorządowej, służb i inspekcji oraz instytucjami realizującymi monitoring środowiska,

13) współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie tworzenia warunków do koordynowania działań oraz dzielenia i przyjmowania pomocy humanitarnej,

14) organizacja i ciągłe udoskonalanie systemu łączności dla potrzeb starosty w sytuacjach kryzysowych, w szczególności z administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego oraz centrami administracji zespolonej i podległymi służbami,

15) współdziałanie z organami i instytucjami powołanymi do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych,

16) gospodarowanie sprzętem przeciwpowodziowym będącym w pogotowiu,

17) popularyzacja bezpieczeństwa na terenie powiatu,

w zakresie spraw obrony cywilnej i ochrony ludności

18) opracowanie i aktualizacja „Planu Obrony Cywilnej Powiatu”,

19) opiniowanie i uzgadnianie „Planów Obrony Cywilnej” jednostek samorządu terytorialnego,

20) opracowanie wieloletnich i rocznych planów działania w zakresie obrony cywilnej oraz uzgadnianie gminnych planów działania,

21) opracowanie, opiniowanie i uzgadnianie planów ewakuacji powiatu i gmin,

22) organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,

23) przygotowanie i zapewnienie sprawnego działania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych
i Alarmowania, drużyny pobierania próbek w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

24) przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze – obejmującym więcej niż jedną gminę,

25) planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,

26) opracowanie oraz bieżąca aktualizacja „Planu Ochrony Zabytków” na wypadek konfliktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych,

27) opracowanie oraz zapewnienie ewakuacji dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego), wojny,

28) integrowanie sił obrony cywilnej oraz służb, inspekcji i straży oraz społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

29) współpraca z terenowymi organizacjami administracji wojskowej,

30) opracowanie informacji dotyczących realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej,

31) gromadzenie i bieżąca aktualizacja baz danych, umożliwiająca właściwą organizację i realizację zadań obrony cywilnej,

32) ustalanie zadań, kontrolowanie ich realizacji oraz koordynowanie i kierowanie działalnością w zakresie pogotowia i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej,

33) zapewnienie wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłowych spożywczych oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,

34) zaopatrywanie formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania.

35) utrzymywanie w stanie gotowości systemów łączności, alarmowania, ostrzegania i informowania ludności w związku z zaistniałymi zagrożeniami,

36) opiniowanie projektów prawa miejscowego dotyczącego obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,

37) przygotowanie i zapewnienie niezbędnej pomocy przy grzebaniu zmarłych,

38) realizacja zadań z zakresu wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,

39) przeprowadzanie okresowych kontroli z zakresu wykonywania zadań obrony cywilnej w urzędach miast i gmin powiatu suskiego i w jednostkach organizacyjnych powiatu,

40) organizacja i realizacja powiatowych ćwiczeń obrony cywilnej,

41) programowanie i planowanie szkoleń z obrony cywilnej na szczeblu powiatu,

42) wyznaczenie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielenia pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia pomocy,

43) uczestniczenie w miesięcznym oraz cotygodniowym treningu łączności na szczeblu województwo - powiat - gminy,

44) prowadzenie magazynu obrony cywilnej, w zakresie spraw obronnych

45) organizacja natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych w ramach akcji kurierskiej:

a) opracowanie planu akcji kurierskiej oraz jego bieżąca aktualizacja,

b) realizacja zadań z zakresu doręczenia kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej,

c) współpraca z gminami, Wojskową Komendą Uzupełnień, Małopolskim Urzędem Wojewódzkim,

d) szkolenie osób wchodzących w skład akcji kurierskiej,

46) realizacja zadań wynikających z obowiązku państwa gospodarza HNS:

a) opracowanie dokumentacji Punktu Kontaktowego HNS powiatu suskiego i jego bieżąca aktualizacja,

b) współdziałanie z urzędami miast i gmin powiatu, Małopolskim Urzędem Wojewódzkim i Wojskową Komendą Uzupełnień w Nowym Targu,

47) opracowanie i aktualizacja instrukcji stałego dyżuru:

a) opracowanie zasad funkcjonowania stałego dyżuru w starostwie powiatowym,

b) szkolenie obsady stałego dyżuru starostwa powiatowego,

48) opracowanie i aktualizacja instrukcji głównego stanowiska kierowania oraz zapasowego miejsca pracy:

a) organizacja i zapewnienie funkcjonowania głównego stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy,

b) szkolenie obsady głównego stanowiska kierowania,

49) reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

50) opracowanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

51) realizacja zadań z zakresu wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronności,

52) wnioskowanie o odznaczenia państwowe i resortowe dla osób zasłużonych na rzecz obronności,

53) organizacja zastępczych miejsc szpitalnych, współpraca w tym zakresie z urzędami miast i gmin powiatu,

54) opracowanie i aktualizacja Planu Przygotowań Podmiotów Leczniczych Powiatu Suskiego na Potrzeby Obronne Państwa:

a) prowadzenie kontroli realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych powiatu,

55) przygotowanie starostwa i jednostek organizacyjnych do funkcjonowania w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa,

56) organizacja i realizacja powiatowych ćwiczeń obronnych,

57) programowanie i planowanie szkoleń obronnych na szczeblu powiatu,

58) organizacja i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej, współpraca z WKU i MUW,

59) prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji w zakresie wynikającym z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,

 

w zakresie zdrowia

60) nadzorowanie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem, funkcjonowaniem publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

61) przygotowywanie niezbędnych uchwał związanych z funkcjonowaniem Rady Społecznej SPZOZ i współpraca z nią w niezbędnym zakresie,

62) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem zakładów, przygotowywanie uchwał dotyczących zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych,

63) organizacja konkursu na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej oraz zastępcy kierownika, jeśli kierownik zakładu nie jest lekarzem,

64) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie rozkładu godzin otwarcia i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu,

65) realizacja zadań wynikających z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

66) powoływanie z upoważnienia starosty osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w razie braku lekarza,

67) Opracowywanie decyzji o wydawaniu zwłok szkołom wyższym.

68) współudział przy realizacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia,

69) sporządzanie sprawozdań z zakresu ochrony i promocji zdrowia i innych,

70) współdziałanie przy przeprowadzaniu procedury wyboru biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego SP ZOZ,

71) współpraca z:

a) inspekcją sanitarną w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych,

b) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie pomocy osobom społecznie niedostosowanym,

c) samorządem lekarskim i pielęgniarskim,

d) pełnomocnikami ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,

e) szkołami w zakresie medycyny szkolnej, w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi

72) organizowanie współpracy o charakterze pozafinansowym z organizacjami pozarządowymi,

73) koordynowanie działań wydziałów starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,

74) przygotowywanie projektów rocznych programów współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowym oraz innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

75) prowadzenie działań informacyjnych dla organizacji pozarządowych w szczególności za pośrednictwem strony internetowej powiatu,

76) sporządzanie sprawozdań dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi,

77) realizacja zadań określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w tym: wyłanianie w otwartym konkursie ofert i zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie na terenie powiatu suskiego,

 

w zakresie spraw organizacyjno- administracyjnych

78) koordynowanie opracowania projektu statutu starostwa i powiatu i ich nowelizacji,

79) opracowywanie projektów zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa, Regulaminie Pracy Starostwa i innych aktów prawnych oraz kontrola ich realizacji,

80) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy starostwa,

81) prowadzenie centralnego rejestru zawartych umów i porozumień,

82) prowadzenie centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw,

83) prowadzenie rejestru zarządzeń starosty,

84) przygotowanie i prowadzenie rejestru spraw powierzonych innym jednostkom,

85) administrowanie i obsługa merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej starostwa,

86) prowadzenie strony internetowej urzędu w zakresie obejmującym prace starosty, zarządu powiatu i rady powiatu,

87) przekazywania do Dziennika Urzędowego Województwa Małopolskiego aktów podlegających obowiązkowi publikacji w porozumieniu z Biurem Obsługi Rady,

88) sporządzanie aktów prawnych w formacie XML wymagających publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego,

89) sporządzanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dotyczącym funkcjonowania urzędu oraz koordynowanie przygotowania odpowiedzi w kwestiach szczegółowych, realizowanych przez poszczególne wydziały,

90) współpraca z wydziałem Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy przy redagowaniu "Biuletynu Podbabiogórskiego" w zakresie dotyczącym działalności starosty, zarządu, rady powiatu,

91) koordynowanie udzielania pisemnych odpowiedzi na interpelacje radnych (gromadzenie materiałów z poszczególnych wydziałów, redagowanie treści, wysyłka, publikacja w BIP),

92) obsługa techniczna posiedzeń rady powiatu (nagłośnienie, rejestracja dźwięku) oraz spotkań starosty i innych wymagających użycia środków audiowizualnych,

 

w zakresie kontroli

93) uczestniczenie na polecenie starosty w kontrolach powiatowych jednostek organizacyjnych, w zakresie skarg i wniosków

94) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,

95) prowadzenie w imieniu starosty postępowania wyjaśniającego, przygotowanie projektów odpowiedzi na skargi, w zakresie bezpieczeństwa publicznego, spraw społecznych i obywatelskich

96) sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń ze względu na siedzibę stowarzyszenia, z wyłączeniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

97) prowadzenie ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych i klubów sportowych posiadających osobowość prawną,

98) sprawowanie nadzoru nad działalnością fundacji, w myśl przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach ,

99) kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych,

100) wyrażanie zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantem i inną osobą uprawnioną, w okresie 4 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę,

101) sporządzanie w obecności starosty lub sekretarza powiatu testamentu,

102) przygotowywanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa do Rzeczypospolitej Polskiej,

103) prowadzenie spraw z zakresu transportu zwłok osób zabitych lub zmarłych w miejscach publicznych,

104) przedłużanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne

 

w zakresie danych osobowych

105) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych obejmujących problematykę ochrony danych osobowych w tym:

a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,

b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji wymaganej przepisami ustawy,

c) zapoznawanie i informowanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy,

d) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych,

e) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

 

w zakresie innych zadań

106) przygotowanie i prowadzenie zadań dotyczących wyborów do rady powiatu i sejmiku województwa małopolskiego,

107) prowadzenie w imieniu starosty spraw z zakresu składania oświadczeń majątkowych członków zarządu powiatu, sekretarza, skarbnika,  pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu tj.:

a) przyjmowanie wniosków

b) kontrola poprawności wypełnienia

c) przekazanie do właściwego urzędu skarbowego

d) publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej

108) zgłaszanie do rejestru korzyści informacji o korzyściach uzyskanych przez członków zarządu powiatu, sekretarza, skarbnika,

109) obsługa kancelaryjno - biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności komisji,

110) współpraca w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami,

111) opracowywanie projektów zarządzeń i wytycznych starosty z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych.

Jesteś tutaj:   Strona główna WydziałyWydział Bezpieczeństwa
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008